brojevi

Brojevi su promenjive vrste reči kojima se izražava koliko ima nečega na broju ili koje je nešto po redu. U zavisnosti od toga se njima izražava dele se na  glavne i redne brojeve.

  Glavni brojevi

Glavni brojevi su brojevi kojima se izražava koliko nečega ima na broju. Na osnovu toga šta izražavaju brojevi su podeljeni na više podvrsta.

Vrste glavnih brojeva:

☼ osnovni ( dva, tri, pet...),

☼ zbirni brojevi (dvoje, troje, petoro),

☼ brojne imenice na -ica (dvojica, trojica, petorica...) i

☼ brojni pridevi (dvoja, troja, petora...),

Osnovni brojevi su brojevi koji označavaju koliko nekih pojmova ima. Menjaju se po padežima (jedan, ređe dva i tri, i veoma retko četiri) i po rodu (samo jedan  i dva)

            tri dana,  osam jabuka,  šest šoljica,  sto dvadeset učenika

    Promena po podežima: nominativ: jedan, genitiv: jednog, dativ: jednom

    Promena po rodu: muški rod: jedan, ženski rod: jedna, srednj rod; jedno

Zbirni brojevi su brojevi koji označavaju skup osoba muškog i ženskog pola ili skup mladih bića označen zbirnom imenicom. Ne menjaju se ni po rodu, ni po broju, ni po padežima.

            dvoje mališana,  osmoro studenata,  petero dece,  desetoro jagnjadi

Brojne imenice na  - ICA označavaju skup osoba muškog pola. Menjaju se samo po padežima.

            dvojica dečaka,  dvanestorica odbojkaša,  trojica drugova

    Promena po podežima: nominativ: dvojica, genitiv: dvojice, dativ: dvojici

Brojni pridevi označavaju koliko ima predmeta koji su označeni imenicama koje uvek imaju množinu. Menjaju se samo po rodu.

            dvoja vrata,  troje makaze,  četvore farmerke, petore naočare

    Promena po rodu:  dvoja usta,  dvoje pantalone

  Redni brojevi

Redni brojevi označavaju koje je nešto po redu. Menjaju se i po rodu i po broju i po padežima.

           prvi čas,  druga nagrada,  četvrti festival, peto takmičenje

    Promena po podežima: nominativ: prvi, genitiv: prvog, dativ: prvom

    Promena po rodu: muški rod: prvi, ženski rod: prva, srednji rod; prvo

    Promena po broju: jednina: prva, množina: prve

 

                         Nazad                                                                                Vrh strane