objekat

Objekat je glagolska dopuna kojom se kazuje predmet na kojem se vrši radnja ili u vezi sa kojom se vrši radnja.  Pripada grupi zavisnih rečeničnih članova.

Objekat može biti:

☼  pravi 

☼  nepravi.

Pravi (bliži) objekat je stoji u akuzativu bez predloga ili partitativnom genitivu. Upotrebljava se uz prelazne glagole i radnja direktno prelazi na njega. Dobija se na pitanja:  koga?  šta?  čega?

Nepravi (dalji) objekat stoji u genitivu, dativu,  akuzativu sa predlogom, instrumentalu i lokativu. Upotrebljava se uz neprelazne i  povratne glagole. Dobija se na pitanja:  kome? čemu?  kome? o čemu?  čime?  čega?  za čime?

U službi objekta su najčešće imenice i zamenice.  Objekat može biti iskazan sa jednom rečju ili sa skupom reči. U jednoj rečenici mogu da budu i pravi i nepravi objekat.

Objekat nikada ne može biti u nominativu i vokativu.

  priloške odredbe

Priloške odredbe su glagolske dopune kojom se iskazuje vreme, mesto, način, količina, uzrok  ili cilj vršenja radnje iskazane predikatom. Pripadaju grupi zavisnih rečeničnih članova.

 Priloške odredbe se dele na:

☼  priloška odredba za vreme,

☼  priloška odredba za mesto,

☼  priloška odredba za način,

☼  priloška odredba za količinu,

☼  priloška odredba za uzrok,

☼  priloška odredba za cilj,

☼  priloška odredba za društvo.

U službi priloških odredbi najčešće su prilozi i imenice u nekom padežu sa predlogom ili bez njih.

Priloška odredba za vreme određuje vreme vršenja glagolske radnje i dobija se na pitanje kada?

Priloška odredba za  mesto određuje mesto vršenja glagolske radnje i dobija se na pitanja: gde?  kuda?  odakle?  dokle?

Priloška odredba za način određuje način vršenja glagolske radnje i dobija se na pitanje kako?

Priloška odredba za  količinu ili meru određuje količinu, meru onoga što znači glagolska radnja i dobija se na pitanje koliko?

Priloške odredbe za uzrok i cilj određuju uzrok, odnosno cilj vršenja glagolske radnje i dobijaju se se na pitanja  zašto? zbog čega? radi čega?

Priloška odredba za društvo određuje društvo s kojim se vrši glagolska radnje i dobija se na pitanje s kim?

 

                         Nazad                                                                                Vrh strane