zamenice

Zamenice su promenjive vrste reči kojima se  zamenjuju  imena bića, predmeta i stvari, tj.  zamenjuju se imenice, pridevi i brojevi. Dele se na  imenične i pridevske zamenice.

  Imeničke zamenice

Imeničke zamenice u rečenicama zamenjuju imenice.  One su u  rečenici   samostalne reči,  a vrše službu subjekta ili objekta.

Imeničke zamenice se dele na lične i nelične imeničke zamenice.

Lične imeničke zamenice imaju rod (muški, srednji i ženski rod) i broj (jednina i množina). Prilom promene po padežima lične zamenice mogu imati duže naglašene oblike ili kraće nenaglašene oblike.

Lična povratna zamenica ista je za sva lica i menja se samo po padežima. Ne upotrtebljava se u službi subjekta i nema nominativ. U glagolima koji uz sebe imaju reč SE (igrati se, smejati se...) SE nije lična povratna zamenica.

Nelične zamenice ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja.

Vrste imeničkih zamenica:

☼ lične (ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona),

☼ lična povratna zamenica (sebe, se),

☼ upitne (ko?, šta?),

☼ neodređene (neko, nešto),

☼ odrične (niko, ništa) i

☼ opšte ili određene (svako, svašta) i

  Pridevske zamenice

Pridevske zamenice zamenjuju prideve. U rečenici nisu samostalne i imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata.  Kao  i  pridevi slažu se sa imenicom u rodu, broju i padežu.

  Vrste pridevskih zamenica:

☼ prisvojne ili posesivne (moj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje, njegov, njegova, njegovo, njen, njena, njeno, naš, naša, naše, vaš, vaša, vaše, njihov, njihovo, njihova),

☼ pokazne (taj, ta, to, onaj, ona, ono, ovaj, ova, ovo, ovakav, ovakva, ovakvo, toliki, tolika, toliko, takav, takva, takvo, onoliki, onolika onoliko, onakav, onakva, onakvo),

☼ odnosno-upitne (koji, koja, koje, koliki, kolika koliko, kakav, čiji, čija, čije),

☼ neodređene (nekolik, nekolika, nekoliko, nekakav,  nekakva, nekakvo, nečiji, nečije, nečija),

☼ odrične (nikoji, nikoja, nikoje, ničiji, ničija, ničije, nikakav, nikakva, nikakvo, nikolik, nikolika, nikoliko),

☼ opšte ili određene (svakakav, svakakva, svakakvo, svačiji, svačija, svačije, ma čiji, bilo čiji, koji god...).

 

                         Nazad                                                                                Vrh strane