GLAGOLI

Glagoli su promenjive reči koje označavaju radnju, stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi.

Zavisno od svršenosti radnje, stanja ili zbivanja glagoli se dele na svršene i nesvršene.

Svršeni glagoli označavaju završenu radnju, a nesvršeni radnju koja još traje.

Zavisno od prelaznosti radnje na objekat glagoli se dele na prelazne i neprelazne.

Prelazni glagoli uz sebe mogu imati imenicu u akuzativu bez predloga, dok neprelazni glagoli uz sebe ne mogu imati imenicu u akuzativu bez predloga.

Glagoli koji uz sebe imaju rečcu SE su povratni glagoli. Oni nisu ni prelazni ni neprelazni glagoli.

Zavisno od toga da li se menjaju po licima glagoli se dele na nelične i lične.

Llični glagoli se menjaju po licima, dok se nelični ne menjaju.

 

zvezdica Glagolski oblici

Glagolski oblici se dele na lične i nelične glagolske oblike.

U nelične glagolske oblike spadaju:

☼ infinitiv,

☼ radni glagolski pridev,

☼ trpni glagolski pridev,

☼ glagolski prilog prošli i

☼ glagolski prilog sadašnji.

Infinitiv je osnovni glagolski oblik kojim se imenuje samo glagolska radnja, a ne kazuje se ništa o vremenu vršenja radnje, rodu i broju.

Radni glagolski pridev je glagolski oblik koji se koristi za građenje drugih glagolskih oblika.

Trpni glagolski pridev je glagolski oblik koji označava da se na nekome ili nečemu vrši ili se vršila (izvršila) neka radnja.

Glagolski prilog prošli označava radnju koja se vršila u prošlosti i to pre neke druge radnje.

Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se vrši istovremeno ili paralelno sa radnjom koju određuje.

U lične glagolske oblike spadaju:

☼ prezent,

☼ perfekat,

☼ futur I,

☼ imperfekat,

☼ pluskvamperfekat,

☼ aorist,

☼ futur II,

 imperativ i

☼ potencijal.

Prezent označava sadašnje vreme, odnosno radnju koja se dešava u vremenu govorenja.

Perfekat, aorist, imperfekat i pluskvamperfekat označavaju prošlo vreme, odnosno radnju koja se dešavala u prošlosti pre trenutka govorenja.

Futur I  i Futur II označavaju buduće vreme, odnosno radnju koja će se dešavati u budućnosti posle trenutka govorenja.

Imperativ je glagolski oblik kojim se izriče zapovest, a potencijal glagolski oblik kojim se izriče želja.