OBJEKAT

Objekat je glagolska dopuna kojom se kazuje predmet na kojem se vrši radnja ili u vezi sa kojom se vrši radnja.  Pripada grupi zavisnih rečeničnih članova.

Objekat može biti:

☼  pravi  i 

☼  nepravi.

Pravi (bliži) objekat stoji u akuzativu bez predloga ili partitativnom genitivu. Upotrebljava se uz prelazne glagole i radnja direktno prelazi na njega.

Dobija se na pitanja:  KOGA?  ŠTA?  ČEGA?

Nepravi (dalji) objekat stoji u genitivu, dativu,  akuzativu sa predlogom, instrumentalu i lokativu. Upotrebljava se uz neprelazne i  povratne glagole.

Dobija se na pitanja: KOME? ČEMU? O KOME? O ČEMU? ČIME? ČEGA? ZA ČIME?...

Služba objekta

U službi objekta su najčešće imenice i zamenice.

Objekat može biti iskazan sa jednom rečju ili sa skupom reči. U jednoj rečenici mogu da budu i pravi i nepravi objekat.

      Objekat nikada ne može biti u nominativu i vokativu.