PADEŽI  

Padeži su različiti oblici jedne promenljive reči. U srpskom jeziku ima sedam padeža u jednini i množini. Promena reči kroz padeže zove se deklinacija.

Padeži u srpskom jeziku su:

 • nominativ

 • genitiv

 • dativ,

 • akuzativ,

 • vokativ,

 • instrumental

 • lokativ.

   

  zvezdica NOMINATIV

  Nominativ je nezavisan padež koji u rečenici može da stoji samostalno.

  Dobija se na pitanja:  Ko? Šta?

  Nominativ se upotrebljava bez predloga. U rečenici u nominativu su: subjekat, atribut, apozicija, imenični deo predikata i  priloška odredba za način sa veznicima kao i nego.

  Primer:  Maja trenira odbojku.

   

  zvezdica GENITIV

  Genitiv je zavisan padež koji označava pripadnost, deo nečega i poreklo.

  Dobija se na pitanja:  Koga? Čega?  Od koga? Od čega?

  Genitiv se upotrebljava sa predlozima i bez predloga. U rečenici u genitivu su: atribut, objekat, imenični deo predikata, priloške odredbe (mesto, vreme, način, uzrok, cilj) i logički subjekat.

  Osnovna značenja genitiva su:

  ☼  posesivni ili prisvojni genitiv  (označava čije je nešto, kome pripada).

   partitativni ili deoni genitiv  (deo ili količina nečega sa prilozima: malo, mnogo, dosta,

       nešto...)

  ☼  ablativni genitiv (označava poreklo nečega, odakle je nešto poteklo)

  Predlozi za genitiv: od, do, iz, s(a), ispred, iza, izvan, unutar, iznad, ispod, više, poviše, niže, pre, uoči, posle, nakon, za, tokom, krajem, usred, oko, okolo, blizu, kod, kraj, pokraj, pored, nadomak, nadohvat, i, u, mimo, duž, uzduž, širom,  preko, bez, osim, umesto, pomoću, posredstvom, između, protiv, nasuprot, usprkos, unatoč, zbog, usled, radi, povodom...

  Primer:  Saša pored košarke trenitra i stoni tenis.

   

  zvezdica DATIV

  Dativ je zavisan padež koji znači pravac, smer ili cilj kretanja i namenu.

  Dobija se na pitanja:  Kome? Čemu?

  Dativ se upotrebljava sa predlozima (pravac) i bez predloga (namena, pripadnost) U rečenici dativ je objekat, atribut, priloška odredba za mesto i logički subjekat.

  Predlozi za dativ:  ka, k, prema, blizu, nasuprot, uprkos, protiv

  Primer:  Maja se raduje svakom poenu.

   

  zvezdica AKUZATIV

  Akuzativ je zavisan padež kojim se označava objekat radnje, pravac kretanja i mesto.

  Dobija se na pitanja:  Koga? Šta? 

  Akuzativ se upotrebljava sa predlozima (pravac, mesto) i bez predloga (objekat, vreme). U rečenici akuzativ je objekat, priloška odredba (mesto, vreme, način, uzrok) i logički subjekat.

  Predlozi za akuzativ: kroz, niz, uz, za, među, nad, pod, pred, u, na, o, po, mimo.

  Primer:  Marko voli da klizi niz parket.

   

  zvezdica VOKATIV

  Vokativ je nezavisan padež koji služi za dozivanje, obraćanje, skretanje pažnje (Oj! Hej!)

  Pri pisanju se odvaja zarezima. Upotrebljava se bez predloga.

  Primer:  Minja, dođi ovamo!

   

  zvezdica INSTRUMENTAL

  Instrumental je zavisan padež koji kazuje društvo i oruđe ili sredstvo za rad.

  Dobija se na pitanja: S kime? Čime?

  Instrumental se upotrebljava sa predlozima (društvo) i bez predloga (oruđe, sredstvo).

  Predlozi za instrumental: s, sa, pod, nad, pred, među, za

  Primer:  U školu uvek putujem autobusom.

   

  zvezdica LOKATIV

  Lokativ je zavisan padež koji označava mesto na kome se nešto nalazi i objekat o kome se govori. 

  Dobija se na pitanja: Gde? čime? O kome? O čemu? Na kome? Na čemu? Po kome? Po čemu? U kome? U čemu?

  Lokativ se uvek upotrebljava sa predlozima.

  Predlozi za lokativ: na, o, po, pri, u

  Primer:  Pera voli da sedi na klupi.