SLUŽBA REČI U REČENICI

Rečenica je skup reči (ili samo jedna reč) koji ima određeno značenje. Sastoji od rečeničnih delova (članova), koji imaju odgovarajuću službu u rečenici

Članovi se dele na glavne i zavisne članove rečenice.

Glavni rečenični članovi su: 

☼ subjekat i 

☼ predikat.

Zavisni rečenični članovi su:

☼ objekat,

☼ atribut,

☼ apozicija i

☼ priloške odredbe.

Najvažniji član rečenice je predikat, jer od njegovog značenja zavisi koje će još članove rečenica imati. Neke rečenice imaju samo jednu reč koja vrši funkciju predikata.

Subjekat

Subjektom se iskazuje vršilac radnje, nosilac stanja ili uzročnik zbivanja koji su u rečenici označeni predikatom.  U službi subjekta najčešće su imenice i zamenice u nominativu ili skupovi reči sa imenicom u nominativu.

Primer: Moj tata ima braon kosu

Predikat

Predikat  je deo rečenice koji subjektu pripisuje neku radnju, stanje ili zbivanje. Reči koje označavaju radnju su glagoli, a pored glagola u službi predikata mogu biti imenice, zamenice, pridevi, prilozi i brojevi.

Primer: Prijatelji stalno dolaze kod nas.

Objekat

Objekat je glagolska dopuna kojom se kazuje predmet na kojem se vrši radnja ili u vezi sa kojom se vrši radnja. U službi objekta su najčešće imenice i zamenice.  Objekat može biti iskazan sa jednom rečju ili sa skupom reči.

Primer: Marko je slomio prozor.

Atribut

Atribut je dodatak imenici koji kazuje osobinu, pripadnost ili količinu onoga što znači imenica. U službi atributa najčešće su pridevi, a pored prideva u službi atributa mogu biti brojevi, zamenice i imenice u nekom zavisnom padežu.

Primer: Torba učitelja je crna.

Apozicija 

Apozicija je dodatak imenici koji na drugi način (pomoću novih podataka) kazuje ono što znači imenica. Službu apozicije obično vrši skup reči u kojem je imenica glavni član.

Primer:  Ivo Andrić, naš nobelovac, rođen je u Travniku.

Priloške odredbe

Priloške odredbe su glagolske dopune kojom se iskazuje vreme, mesto, način, količina ili uzrok vršenja radnje iskazane predikatom. U službi priloških odredbi najčešće su prilozi i imenice u nekom padežu s predlogom ili bez predloga.

Primer: Uradio sam to bez napora.