IZRIČNE REČENICE  

Izrične rečenice su zavisne rečenice kojima se izriče sadržaj glagola govorenja (govoriti, pričati, reći,saopštiti, kazati, pitati, zahtevati, narediti), mišljenja (misliti, razmatrati, smatrati, razmišljati, pitati se), osećanja (voleti, mrzeti, čeznuti, žudeti, želeti) i opažanja (videti, gledati, primetiti, čuti, slušati). Svi ovi glagoli su prelazni glagoli koji kao dopunu zahtevaju objekat kojim se izriče sadržina procesa govorenja, mišljenja, osećanja i opažanja.

Primeri:

Marko misli da je njegov tim najbolji.  (Glagol mišljenja)

Sara kaže da je juče bila u bioskopu. (Glagol govorenja)

Osećam da neću dobiti dobru ocenu.  (Glagol osećanja)

On gleda kako konji trče preko livade.  (Glagol opažanja)

Postoje dve vrste izričnih rečenica: izrične rečenice u užem smislu i zavisnoupitne rečenice.

Izrične rečenice u užem smislu su rečenice kojima se samo izriče sadržaj glagola govorenja, mišljenja, osećanja i opažanja, a počinju veznicima  da i kako.

Ana priča da voli Nikolu.

Moja majka voli da sluša kako tata peva.

Zavisnoupitne rečenice su izrične rečenice koje nastaju tako što se upitne rečenice iz upravnog govora preobraze u neupravni govor. Ove rečenice imaju oblik pitanja, ali nemaju upitno značenje.

Zavisnoupitne rečenice obično počinju sa upitnim rečcama: da li, li, upitnim zamenicama: ko,  šta, koji, prilozima gde, kada, kuda, kako, zašto.

Na završetku zavisnoupitnih rečenica se ne nalazi upitnik, nego tačka.

Primeri:

Upravni govor:

Mama pita Stefana: "Gde si bio celo veče?" 

Sonja je pitala brata: "Zašto mi diraš knjige?"

Neupravni govor:

Mama je pitala Stefana gde je bio celo veče.  

Sonja je pitala brata zašto joj dira knjige.

 

Služba izričnih rečenica

Izrične rečenice su u zavisnosloženoj rečenici najčešće u službi pravog objekta.

Dobijaju se kao odgovor na pitanje ŠTA?

Primeri:

Šta voli Petar?  Petar voli da jede jabuke.

Šta pita Jana?  Jana pita da li pada kiša.

Pored službe pravog objekta izrične rečenice mogu biti u službi nepravog objekta.

Primeri:

Ivan je razmišljao da se upiše na pravni fakultet.