UGLOVI

Ugaona linija je unija dve poluprave koje imaju zajedničku početnu tačku.

Svaka ugaona linija ima krake i teme.

Kraci ugaone linije su poluprave koje je zatvaraju, a teme ugaone linije je zajednička tačka iz koje one polaze. 

Svaka ugaona linija određuje dva ugla, od kojih je jedan konveksan, a drugi nekonveksan ugao. Svaki konveksni ugao je manji od bilo kog nekonveksnog ugla.

Jedinica za ugao je stepen (0).

Svi konveksni uglovi se dele na:

            oštre,

            tupe i

            prave uglove. 

Prav ugao je ugao koji ima 900 .

Oštar ugao je ugao manji od pravog ugla.

Tup ugao je ugao veći od pravog ugla.

Ako se dve poluprave nalaze na istoj pravoj, onda one određuju dva ugla koja su jednaka.  Ovi uglovi se nazivaju  opružni uglovi.

Opružni ugao je ugao koji ima 1800.  On je jednak zbiru dva prava ugla.

Pun ugao je ugao koji ima 3600.  On je jednak zbiru dva opružna ugla.

Uglovi koji nastaju presekom dve prave u istoj ravni nazivaju se:

        susedni i

        unakrsni uglovi.

Unakrsni uglovi su parovi jednakih uglova među uglovima koje su obrazovale prave koje se seku.

Susedni uglovi su dva nadovezana ugla koji imaju zajedničko teme i jedan krak.

Uporedni uglovi su susedni uglovi čiji je zbir jednak opružnom uglu.

Suplementni uglovi su uglovi čiji zbir iznosi 1800.

Komplementni uglovi su uglovi čiji zbir iznosi 900

  ZAPAMTI

Komplementni uglovi su uvek oštri uglovi.

Svi pravi uglovi su međusobno podudarni.

     Svi opružni uglovi su međusobno podudarni.

     Konveksni uglovi su manji, a nekonveksni veći od opružnog ugla.

     U pravouglom trouglu oštri uglovi su uvek komplementni.

     Suplement pravog ugla je prav ugao

     Svi komplementni i suplementni uglovi su konveksni.

 

                        Nazad                                                                                                        Vrh strane