jotovanje

Jotovanje je glasovna promena u kojoj se sonant J spaja sa suglasnicima ispred sebe, koji nisu prednjonepčani (Z, S, D, T, N, L, K G, H) i na taj način daje prednjonepčane suglasnike (Ž, Š, Đ, Ć, NJ, LJ, Č).

Kada se sonant J nađe ispred usnenih suglasnika B, P, V, M ne stapa se sa njima, već prelazi u samoglasnik LJ, pa dobijamo grupe BLJ, PLJ, MLJ i VLJ:

  Jotovanje se javlja u sledećim slučajevima:

☼  Komperativ prideva

crn + JI – crnJI – crnji

tih+ JI – tihJI – tiši

☼  Prezent  pojedinih glagola

vezati – vez + jem – vezjem – vežem

hramatihram + jem – hramjem – HRAMLJEM

Kod glagola čija se prezentska osnova završava na K, G, H,  ako glagol ostaje nepromenjen u III licu množine prezenta (JA pečem ONI peku) izvršena je palatalizacija.  U ostalim  slučajevima vrši se  jotovanje. (JA stružem ONI stružu)

☼  Trpni pridev pojedinih glagola

voleti – vol+ jen – voljen

goniti – gon+ jen – gonjen

☼  Instrumental jednine imenica ženskog roda koje se završavaju na suglasnik

glad – glad+ ju – glađu

ljubav – ljubav + ju – ljubavlju

☼  U izvedenim rečima

cvet – cvet + je – cveće

krava – krav + ji – kravlji

čitati  – čitan + je – čitanje

  Primeri reči u kojima je izvršeno više glasovnih promena

ISITNJEN  (jednačenje suglasnika po zvučnosti, gubitak suglasnika, jotovanje)

iz + sitniti  – izsitniti  – isitniti –  isitn + jen – isitnjen

IŠČAŠENJE (jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, jotovanje)

iz + čašiti  – izčašiti  – ižčašiti –  iščašiti – iščašenje

GOŠĆA (jotovanje, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe)

gost + ja – gostja – gosća –  gošća

  Pažnja

Obrati pažnju na komparativa prideva kod kojih se vrlo često greši.

strog + JI –  stroži  (NE strožiji)

besan + JI – bešnji  (NE besniji)

tesan + JI – tešnji  (NE tesniji)

visok + JI – viši  (NE visočiji)

 

                         Nazad                                                                                                    Vrh strane