5 razred   6 razred   7 razred    8 razred                                                  

  srpski jezik - gramatika                          

☼  Tvorba reči

☼  Glasovi

☼  Jednačenje suglasnika po zvučnosti

☼  Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe

☼  Jotovanje

☼  Nepostojano A

☼  Palatalizacija

☼  Sibilarzacija

☼  Gubljenje suglasnika

☼  Prelazak L u O

☼  Asimilacija i sažimanje samoglasnika

☼  Pridevske zamenice

☼  Podela glagolskih oblika

☼  Prezent

☼  Perfekat  

☼  Pluskvamperfekat

☼  Imperfekat

☼  Aorist 

☼  Imperativ  

☼  Potencijal 

☼  Futur I,  Futuri II

☼  Glagolski prilozi (sadašnji, prošli)       

   matematika

☼  Podudarnost trouglova - stavovi o podudarnosti

 

 

   Brojevi vladaju svemirom! (Pitagorejci)

   Neka niko ne uđe ko ne zna geometriju! (Natpis iznad Platonovih vrata)

   Matematika nikada ne vara!  (Zdravko Kurnik)

 

 

 

 

 

                         Nazad                                                                                 Vrh strane